Seçim Kazandıran NFT’ler ve Politik Tercihler

  • Vergi
    Planlanan vergi düzenlemesi, $2.000 ve üzerinde kriptopara geliri elde eden kişilerden %20 oranında vergi alınmasını öngörüyordu. Ancak planlanan düzenleme, hem altyapı yetersizliği nedeniyle hem de halktan gelen tepkiler nedeniyle sürekli ertelendi.
  • Borsalar
    Önceki başkan döneminde, borsalara getirilen regülasyonlarla, ülkenin finansal istihbarat dairesine kayıt olmak, bankalarla işbirliğine gitmek ve internet güvenlik ajansından sertifika almak zorunlu tutuldu. Bu nedenle 60’dan fazla borsa kapanmak zorunda kaldı ve büyük borsalardan sadece 4 tanesi faaliyetine devam edebildi.
  • ICO
    4–5 yıl öncesine kadar kriptopara şirketlerinin fon toplama amacıyla oldukça yaygın şekilde kullandığı ICO sistemi, dolandırıcılık girişimlerinin çok sık yaşanması sonrasında Güney Kore dahil olmak üzere birçok ülkede yasaklandı. Sonrasında IEO gibi borsa üzerinden fon toplama gibi daha güvenli yöntemler çıksa da Kore’deki sıkı politikanın devam etmesi, ekosistemin gelişiminin önünde büyük bir engel oluşturdu.

--

--

“We’re building bridges between traditional capital and crypto world”. Visit us at http://bvdigital.io/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store